Trang chủ > Tài liệu kế toán > Học làm kế toán > Mẫu chứng từ kế toán bán hàng mới nhất

Mẫu chứng từ kế toán bán hàng mới nhất

Mẫu chứng từ kế toán bán hàng mới nhất theo quyết định 48

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ mẫu chứng từ kế toán bán hàng mới nhất năm 2014 cho các bạn học viên. Trước tiên các bạn cần biết:  Kế toán bán hàng là hoạt động ghi chép tất cả những nghiệp vụ lên quan đến hóa đơn bán hàng dựa trên các loại chứng từ kế toán bán hàng sau: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi; thẻ quầy..

Dưới đây là một số mẫu chứng từ kế toán bán hàng theo quyết định 48 

1. Mẫu số 01 – BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)

BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày …tháng …năm … Quyển số: …………..

Số: ……………………….

Nợ: ………………………

Có: ………………………

Căn cứ hợp đồng số: ……ngày …tháng …năm …về việc bán hàng đại lý (ký gửi).

Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………

Đại diện……………………………………………..có hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………

Đại diện………………………………………………………………………………………………………

- Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………

Đại diện……………………………………………..nhận bán hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………………………………

Đại diện……………………………………………………………………………………………………..

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày …/…/ … đến ngày …/ …/ như sau:

Số TT

Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa)

Đơn vị tính

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượngnhận trong kỳ

Tổng số

Số hàng đã bán

trong kỳ

Số lượng tồn cuối kỳ

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1+2

4

5

6

7= 3-4

                   
  Cộng                

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………………………..

III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)

IV- Số tiền được nhận lại: ……………………………………………………………………………

+ Hoa hồng: …………………………………………………………………………………………….

+ Thuế nộp hộ: …………………………………………………………………………………………

+ Chi phí (nếu có): …………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………..

V- Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: ……………………………………………………………………………………………..

+ Séc: ……………………………………………………………………………………………………

VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)

* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………….

Giám đốc đơn vị gửi

hàng đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng

thanh toán

(Ký, họ tên)

Giám đốc đơn vị

nhận hàng bán đại lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán trưởng đơn vị gửi

hàng đại lý(ký gửi)

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng đơn vị nhận

bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)

2. Mẫu số 02 – BH: Thẻ quầy hàng

Đơn vị: ………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 02 – BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ: ………………………………………..Tờ số: ………………………………………………..

-Tên hàng: ……………………………………………Quy cách: ………………………………………….

- Đơn vị tính: ………………………………………..Đơn giá: ……………………………………………..

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Tiền

lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4= 1+2+3

5

6

7

8

9

Cộng

                                                                                   Người lập

                                                                                  (Ký, họ tên)

3. Mẫu số 03 – BH: Bảng kê mua lại cổ phiếu

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 03 – BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU

Ngày …tháng …năm …

Số: …………….

- Họ tên người bán lại: …………………………………….Địa chỉ: …………………….

- Họ tên người mua lại: ……………………………………Địa chỉ: …………………….

Số TT

Tên, ký mã hiệu cổ phiếu

Số lượng

Mệnh giá

Giá thực tế mua

Số tiền

Theo mệnh giá

Theo giá thực tế mua

A

B

1

2

3

4

5

             
  Cộng          

Tổng số tiền thực tế mua (viết bằng chữ): ……………………………………………………

………..,ngày …tháng …năm ….

Người lập phiếu

(Ký,họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Giám đốc

(Ký,họ tên, đóng dấu)Chức năng bình luận tạm thời không mở.


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI
CS1: 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
CS2: Tòa tháp A, 173 Xuân thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
CS3: Tòa nhà P3 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội
CS4: 200 Quang Trung- Hà Đông - Hà Nội
Hotline: 0988 043 053